ดูระเบียบกู้เงิน ชพค.โครงการ 5ด้วยค๊ะ

(1/1)

:
ขอให้ท่านช่วยดูแลโครงการกู้เงิน ชพค. 5  ด้วย เพระเงื่อนไขทำให้ผู้ที่เดือนดร้อนไม่สามารถกู้ได้เลย
เพราะจริง ๆ แล้ว พวกเราส่งเงินทุกเดือนและหากเสียชีวิตจะได้รับประมาณ 1,000,000.-  บาท อยู่แล้ว
ทำไมเงื่อนไขจึงยุ่งยากมาก  ท่านนายกเคยสัมภาษณ์ว่าจะช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ อย่างไรก็ขอฝากท่านช่วยดูแลด้วย  เพราะขณะนี้อายุ  69  ปี  ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ระยะ 4ต้องมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลมาก ขอให้ทางท่านนายกช่วยพิจารณาให้ด่วนด้วยค๊ะ
      เพราะถ้าให้หักเงินคนค้ำประกัน  แค่คนค้ำประกันเป็นบุคคลากรทางการศึกษาก็หายากแล้วไม่รู้ว่าจะมีเงื่อนไขมากมาทำไม  เพราะถึงกู้ได้ก็ต้องระบุว่าจะให้หักเงินในส่วนที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิตอยู่แล้ว  ความเสี่ยงในการเป็น NPL สำหรับธนาคารก็ไม่มีเลย  อยากวิงวอนท่านนายกช่วยเหลือด่วนด้วยค๊ะ ดิฉันเลยให้หลานส่งหลักเกณฑ์คราว ๆ มาให้ท่านพิจารณา 
           ข้อเสนอแนะ   1. เห็นควรให้ข้าราชการประเภทใดค้ำก็ได้  2. การชำระคืนให้ส่งเองก็ได้
[b]การชำระคืนเงินกู้ โครงการ 4[/b]   
   10.1 ผู้กู้ที่มีหน่วยงานต้นสังกัดจะหักเงินจากหน่วยต้นสังกัด ส่วนผู้กู้ที่ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัดจะต้อง
 ชำระเงินที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด  โดยสำนักงาน  สกสค.จังหวัด  และสำนักงาน ช.พ.ค. เป็นผู้รวบรวมนำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นงวดรายเดือน       ช.พ.ค.โครงการ 5
           5.1.2 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ค้ำประกัน
    (5) ผู้ค้ำประกันต้องยินยอมให้หักเงินเดือน /  เงินบำนาญ  และบัญชีเงินฝากธนาคาร    (6) หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยจ่ายเงินเดือนและเงินบำนาญต้องแสดงความยินยอมให้หักเงินในหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนฯ ของผู้กู้และสกสค.  ฯลฯ และข้อ 9.2 และ 9.3 
         นางแน่งน้อย  วังนาค สมาชิก กำแพงเพชร รักษาตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 0899545767

:
โครงการสวัสดิเงินกู้ ชพค. โครงการ 5  ทำไมเวลากู้เงินของโครงการแล้วต้องมีการหักเงินนั้นหักนี้  แทนที่ผู้กู้จะได้รับเงินเงินในจำนวนที่เต็ม เพราะเป็นคนใช้หนี้ทุกเดือน ในจำนวนที่เต็ม 600,000.-บาท 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ