ครูธุรการ

(1/2) > >>

:
เรื่อง   โครงการคืนครู
เรียน   ท่านนายกรัฐมนตรี     
      ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มครูธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ดิฉันเห็นว่าโครงการนี้เป้นโครงการที่ดียิ่งที่รัฐได้เห็นความสำคัญของผู้ที่ประกอบอาชีพครู
       ครูธุรการไม่ได้ต้องการจะเรียกร้องสิทธิ์แต่อย่างใด แต่ดิฉันขอเรียนท่านว่า การทำงานในโครงการคืนครูให้นักเรียนที่ดิฉันได้ทำมานั้น ดิฉันรับผิดชอบงานแค่ 2 โรง ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่ก็คือ งานของดิฉันขาดความต่อเนื่องในเรื่องของงานด้านเอกสาร บางครั้งเมื่อมีงานเข้ามา ดิฉันก็ต้องปฏิบัติงานที่โรงอื่น การเดินทางก็ไม่ไกลกันมาก และการที่ครูจะมอบหมายงานให้ก็มอบหมายให้ไม่ค่อยเต็มที่เพราะเกรงว่าจะต้องไปปฏิบัติงานโรงอื่นอีก กลัวงานขาดความต่อเนื่อง บ่อยครั้งที่ครูเค้าต้องมาทำงานในส่วนนี้เอง เพราะธุรการต้องไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนอื่นด้วย มารับส่งหนังสือเอง ทั้ง ๆที่ครูก็มีงานเยอะอยู่แล้ว
   ดิฉันชอบงานนี้มาก เพียงแต่ต้องการเรียนถามท่านว่า ครูธุรการจะมีโอกาสที่จะได้อยู่โรงละคนหรือไม่ เพราะครูท่านก็ถามมาเช่นกัน แต่ดิฉันไม่สามารถตอบได้ค่ะ       
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                         ขอแสดงความนับถือ
                                                                                 ครูธุรการ

:
จะเพิ่มจำนวนปีนี้ครับ

:
ขอขอบคุณท่านนายกมากนะค่ะ
ที่รับฟังความคิดเห็นของครูธุรการ

:
พวกเราครูธุรการเดือดร้อนมาก ทำไมไม่บรรจุเป็นข้าราชการครูธุรการให้ทำงานโรงเรียนเดียว จะได้คืนครูอยากแท้จริง จะได้ไม่ทรมานขนาดนี้เดือดร้อนจริงๆ อยากให้ท่านพิจารณาสังการ กระทรวง และสพฐ ทอดทิ้งพกเราแล้ว พวกเราต้องการอนาคตที่มั่นคง

:
ขอขอบคุณท่านนายกมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงที่ไม่ทอดทิ้งพวกเรา และยังเห็นความสำคัญของพวกเรา ธุรการโรงเรียนทุกคนขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้น เป็นกำลังใจให้ท่านพัฒนาประเทศต่อไปครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป