คำนิยม

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อดีตเลขาธิการ ก.พ.) (ที่มา:หนังสือ ๒ ปีกับรัฐมนตรี...อภิสิทธิ์)

ประเทศไทยกำลังตกอยู่ในระหว่างเปลี่ยนผ่านในช่วงรอยต่อของประวัติศาสตร์โลกซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการก้าวสู่สหัสวรรษใหม่ การพัฒนาสังคมไทยให้เจริญรุดหน้าทันกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องเป็นแกนหลักสำคัญที่สุดที่จะนำพาประเทศของเราไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ทุกคนต้องการ คือ ความมีเกียรติภูมิ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ในสหัสวรรษใหม่ ระบบราชการโดยฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำจึงต้องทำงานร่วมกันอย่างผนึกกำลัง และมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ระบบราชการเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินให้ประสบความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ผลักดันและสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการที่สำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบเพื่อให้เป็นระบบและกลไกของรัฐที่สามารถพัฒนาประเทศชาติและให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยได้สนับสนุนให้มีการปฏิรูประบบราชการจนประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมหลายเรื่อง สำนักงาน ก.พ. เชื่อมั่นว่าผลงานด้านการปฏิรูประบบราชการที่ท่านรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้สร้างไว้ จะเป็นพื้นฐานของระบบราชการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูง อันจะนำความเจริญอย่างยั่งยืนมาสู่สังคมไทยต่อไป
 

    
    รวมภาพ /VDOคลิป   
          ENGLISH

คุยกับอภิสิทธิ์
 

เข้าสู่ระบบ
อีเมล์:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน?

แผนผังเว็บไซต์ / Site Map